خواهران منصوریان در جنجال اخیر ووشو، بی تقصیر بودند؟

به گزارش کتاب ارزان، کمیته انضباطی فدراسیون ووشو در حالی رای خود را در مورد جنجال های ایجاد شده در مسابقات قهرمانی کشور را گفت که هیچ نشانی از خواهران منصوریان در آن دیده نمی گردد

خواهران منصوریان در جنجال اخیر ووشو، بی تقصیر بودند؟

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، کمیته انضباطی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران رأی خود درباره پرونده اتفاقات اتفاق افتاده در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم جوانان دختر را صادر کرد.

رأی صادره از سوی کمیته انضباطی به توضیح زیر است:

1. در مورد تخلفات اتفاق افتاده به وسیله آقای احسان ده پهلوان (تماشاگر خارج از سالن - همراه و پدر دو نفر از ورزشکاران)

قبل از ورود به مباحث تحت صلاحیت کمیته انضباطی، این کمیته تاکید دارد که با توجه به شدت تخلفات حادثه از سوی آقای احسان ده پهلوان، از جمله ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم و محل آمادگی ورزشکاران زن، ایجاد درگیری، بر هم زدن نظم، ضرب و شتم، ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال و تشویش اذهان عمومی، با نظر کمیته انضباطی، فدراسیون ووشو، مستقل از رسیدگی های انضباطی، شکایتی علیه ایشان، نزد مراجع ذیصلاح قضائی، مطرح کرده و موضوع را با قید فوریت پیگیری نماید.

در مورد جنبه های تحت صلاحیت کمیته انضباطی، با لحاظ قرار دادن فیلم موجود از درگیری، گزارش مقامات برگزاری مسابقه، دفاعیات ایشان در کمیته انضباطی و همچین ابراز ندامت و پشیمانی و اظهار برای انجام تمام اقدامات برای جبران خسارات مادی و معنوی حاصله، نهایتاً کمیته انضباطی، اقدامات خلاف ایشان را شامل ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم و محل آمادگی ورزشکاران زن، ایجاد درگیری، بر هم زدن نظم، ضرب و شتم، ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال و تشویش اذهان عمومی، بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقات (ماده 46)، تحریک به خشونت (ماده 50) تشخیص داده و با عنایت به اختیارات ذکر شده مطابق ماده 80 در مورد جرایم هم زمان، ماده 105 و بند و و ط ماده 24، وی را به مدت 3 سال از حضور در استادیوم و کلیه فعالیت های مرتبط با ووشو محروم می کند. همچنین، مطابق بند 2 ماده 77 در مورد خسارات وارد شده، نامبرده به جبران کلیه خسارات وارد شده محکوم می گردد.

2. در مورد تخلفات اتفاق افتاده به وسیله خانم کمند ده پهلوان (ورزشکار)

با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، برای کمیته انضباطی محرز شد که ایشان در جریان درگیری های به وجود آمده در حواشی مسابقه نبوده و در این مورد، تخلفی از سوی ایشان رخ نداده است. اما پس از مسابقه، ایشان اقدام به همراهی در انتشار ویدئویی کرده است که از مصادیق تخلفات ذکر شده در ماده 44 در مورد اصول کلی رفتار و ماده 60 از جمله افترا و نشر اکاذیب تشخیص داده می گردد. با توجه به همکاری ورزشکار با کمیته انضباطی، شرایط سنی ورزشکار، اظهار ندامت و پشیمانی از انجام این عمل و تحریک به وسیله عوامل بیرونی برای انتشار چنین ویدئویی، ایشان به محرومیت از چهار مسابقه که سه مسابقه از آن به مدت یکسال به حالت تعلیق در آمده و جریمه نقدی 5 میلیون ریالی (مطابق بند 5 ماده 28) محکوم می گردد. مطابق بند 4 ماده 28، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات های اقتصادی، مسئولیت تضامنی دارد. در مورد محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده 30 عمل می گردد. مطابق بند 5 ماده 96، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی گردد، مجازات اصلی (تعلیق شده)، همچنین مجازات مربوط به تخلف نو به دستور رکن قضائی توأمان اجرا می گردد.

3. در مورد تخلفات اتفاق افتاده به وسیله خانم کیانا ده پهلوان (ورزشکار)

با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، برای کمیته انضباطی محرز شد که ایشان در جریان درگیری های به وجود آمده در حواشی مسابقه نبوده و در این مورد تخلفی از سوی ایشان رخ نداده است. اما پس از مسابقه، ایشان اقدام به بیان اظهاراتی در ویدئو و انجام مصاحبه ای کرده است که از مصادیق تخلفات ذکر شده در ماده 44 در مورد اصول کلی رفتار و ماده 60 از جمله افترا و نشر اکاذیب تشخیص داده می گردد. با توجه به همکاری ورزشکار با کمیته انضباطی، شرایط سنی ورزشکار، اظهار ندامت و پشیمانی از انجام این عمل و تحریک به وسیله عوامل بیرونی برای انتشار چنین ویدئویی و انجام چنین مصاحبه ای، ایشان به محرومیت از چهار مسابقه که دو مسابقه به مدت یکسال حالت تعلیق در آمده و جریمه نقدی 5 میلیون ریالی (مطابق بند 5 ماده 28) محکوم می گردد. مطابق بند 4 ماده 28، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات های اقتصادی، مسئولیت تضامنی دارد. در مورد محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده 30 عمل می گردد. مطابق بند 5 ماده 96، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی گردد، مجازات اصلی (تعلیق شده)، همچنین مجازات مربوط به تخلف نو به دستور رکن قضائی توأمان اجرا می گردد.

4. در مورد تخلفات اتفاق افتاده به وسیله خانم تیام ده پهلوان (تماشاگر داخل سالن - همراه و خواهر دو نفر از ورزشکاران)

با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، اظهارات و تأیید پدر و همچنین خواهرانِ ورزشکار وی، محرز شد که آغاز درگیری و حواشی در سالن مسابقات از سوی این شخص بوده است. با توجه به شرایط سنی وی، اظهار ندامت و پشیمانی که از سوی پدر مطرح شده، مطابق ماده 105 و بند و و ط ماده 24، وی به مدت شش ماه از حضور در استادیوم و کلیه فعالیت های مرتبط با ووشو محروم می گردد که سه ماه از این مدت، به مدت یکسال به تعلیق در می آید. مطابق بند 5 ماده 96، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی گردد، مجازات اصلی (تعلیق شده)، همچنین مجازات مربوط به تخلف نو به دستور رکن قضائی توأمان اجرا می گردد.

5. در مورد تخلفات اتفاق افتاده از سوی ورزشکار خانم کوثر علیزاده

با توجه به گزارش رئیس کمیته برگزاری و با توجه به اقرار ایشان و مربی ایشان در جلسه رسیدگی، اگرچه برای کمیته محرز شد که حضور ایشان در مسابقات جوانان کاملاً مطابق مقررات و مجاز بوده است و هیچ گونه تخلفی در مورد شرکت در مسابقات جوانان متوجه ایشان نیست، اما حضور این بازیکنِ رده سنی جوانان، در مسابقات سال گذشته بزرگسالان در قشم، تخلف بوده و حضور غیر مجاز نامبرده در این بخش محرز شده است. با استناد به بند 4 ماده 52 در مورد شرایط بازیکنان غیرمجاز، ایشان، سه مسابقه محروم و به اندازه 10 میلیون ریال جریمه می گردد. با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی بازیکن و همکاری ایشان با رکن قضائی، هر سه مسابقه محرومیت، به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.

مطابق بند 4 ماده 28، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات های اقتصادی، مسئولیت تضامنی دارد. در مورد محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده 30 عمل می گردد. مطابق بند 5 ماده 96، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی گردد، مجازات اصلی (تعلیق شده)، همچنین مجازات مربوط به تخلف نو به دستور رکن قضائی توأمان اجرا می گردد.

6. در مورد تخلفات اتفاق افتاده از سوی مربی خانم صدیقه دریایی

با توجه به موارد ذکر شده در مورد تخلف خانم کوثر علیزاده و احراز اطلاع مربی ایشان خانم صدیقه دریایی از این تخلف اتفاق افتاده، مطابق با بند 7 ماده 24، ایشان به مدت سه ماه از حضور در مسابقات محروم شد که مدت دو ماه از این محرومیت به مدت یکسال به علت اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری با رکن قضائی به حالت تعلیق در می آید. مطابق بند 5 ماده 96، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی گردد، مجازات اصلی (تعلیق شده)، همچنین مجازات مربوط به تخلف نو به دستور رکن قضائی توأمان اجرا می گردد.

7. در مورد هیأت های ووشوی منطقه آزاد کیش و مازندران

با توجه به سهل انگاری و اهمال هیئت های مذکور در احراز و آنالیز مدارک ابرازی به وسیله ورزشکار خانم کوثر علیزاده و حضور غیرمجاز ایشان در مسابقات بزرگسالان، هر یکی از هیأت های مذکور به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم می شوند.

*امکان تنونظر خواهی

1- مطابق ماده 91، آرا صادره، در بخش اقتصادیِ این رأی به جهت تعیین حداقل اندازه و همچنین اخطارها، قابل تنونظرخواهی نبوده و قطعی است و صرفاً در مورد محرومیت های صادر شده، قابل تنونظرخواهی وجود دارد.

2- مطابق بند 2 ماده 92، درخواست تنونظرخواهی، باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، به دبیرخانه فدراسیون ووشو یا دفتر رکن قضائی صادر کننده رأی تسلیم و ثبت گردد.

3- مطابق بند 3 ماده 92، رسیدگی در مرحله تنونظر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

این پرونده، براساس مقررات انضباطی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران، مصوب خرداد 1400 مورد رسیدگی قرار گرفته است.

کمیته انظباطی فدراسیون ووشو در حالی رأی پرونده جنجالی ووشو را گفت که در رأی صادره هیچ اشاره ای به اقدام خواهران منصوریان نشده است. اینکه آیا حرکت آن ها و ورود به درگیری تخلف بوده یا خیر و یا مستلزم جریمه بود یا نه، تعیین نیست. رسیدگی به این پرونده در کمترین زمان خود جای قدردانی دارد. ولی فدراسیون ووشو که در دو سال گذشته نشان داده در برگزاری جلسات کمیته قضائی و جریمه کردن تبحر خاصی دارد، آیا عوامل دیگری درگیری را نباید مورد لطف خود قرار می داد!

منبع: فرارو
انتشار: 9 مرداد 1401 بروزرسانی: 9 مرداد 1401 گردآورنده: discountbook.ir شناسه مطلب: 2136

به "خواهران منصوریان در جنجال اخیر ووشو، بی تقصیر بودند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خواهران منصوریان در جنجال اخیر ووشو، بی تقصیر بودند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید