تعاریف و اصطلاحات

خیر برجام چیست؟برکت آن کجاست؟

دو سال از خروج آمریکا از برجام می گذرد. 5 سال از کوشش های دولت برای بر سر عقل آوردن حکام کاخ سفید و امضای قرارداد برجام می گذرد.

19 تیر 1399

ویژگی یک مدیر خوب برای اداره برج مسکونی چیست؟

هر جامعه ای احتیاجمند قانون و قانون گذار برای اداره بهتر و افزایش رفاه افراد جامعه است. آپارتمان ها، برج ها و مجتمع های مسکونی نیز نوعی جامعه محسوب می شوند که به یک راهنمایی کننده احتیاج دارند تا به صورت یکدست و یک شکل مدیریت شوند و از هرگونه هرج و مرج...

15 خرداد 1399

آنالیز تاثیر تاخیرهای پروازی بر رضایتمندی مسافرین

هدف از این پژوهش آنالیز تاخیر در پروازها و نقش آن بر سطح رضایت مندی مسافر به عنوان یک مشتری است. در این مقاله تاخیر در پرواز به صورت یک روال معمول و به تفکیک علل آنالیز شده و در نهایت راهکارهایی برای کاهش این تاخیرها و افزایش سطح رضایتمندی مسافرین بیان...

24 بهمن 1398