تعاریف و اصطلاحات

آنالیز تاثیر تاخیرهای پروازی بر رضایتمندی مسافرین

هدف از این پژوهش آنالیز تاخیر در پروازها و نقش آن بر سطح رضایت مندی مسافر به عنوان یک مشتری است. در این مقاله تاخیر در پرواز به صورت یک روال معمول و به تفکیک علل آنالیز شده و در نهایت راهکارهایی برای کاهش این تاخیرها و افزایش سطح رضایتمندی مسافرین بیان...

24 بهمن 1398